Skip to main content

Projektopgaven

Eleverne på Skibhus Friskole afslutter deres 9. klasse med et afgangsprojekt. Projektet er en kulminationen på en skolegang, hvor kompetencerne til at udarbejde et selvstændigt projekt tilegnes. 

Den selvstændige arbejdsform projektarbejdet er en vigtig del af vores undervisning af flere årsager:

  • Projektarbejde stiller krav til at eleven undres, undersøger, iagttager, bearbejder og formidler viden
  • Tager udgangspunkt i elevens egne interesser, nysgerrighed og undren
  • Gør det muligt at arbejde med en mangfoldighed af viden og kompetencer
  • Forbereder eleverne på selvstændigt arbejde og giver kvalifikationer til at indgå i en verden under konstant forandring og kompleksitet 
  • Placerer læreren i rollen som vejleder gennem hele processen
  • Bygger på konstruktiv feedback fra læreren

I forbindelse med projektarbejdet udarbejdes der altid et produkt, som er relevant i forhold til emnet. Produktet kan være mange ting og her kommer alle de praktisk/musiske fag i spil.

Indskoling

Gennem hele skolegangen arbejdes der med elementer til projektarbejdet. Eleverne finder emner, undersøger og øver sig i at formidle foran gruppen.

4./5. klasse

Her arbejdes der med mindre projektopgaver. Der er fokus på problemformuleringen og lukkede/åbne spørgsmål. Grupperne vælger et fælles emne og udarbejder en problemformulering sammen med læreren.
På mellemtrin begynder eleverne at bruge deres tablets som et arbejdsredskab og nogle elever vælger at fremlægge deres projekt ved hjælp af f.eks. Google Slides.

6./7. klasse

I udskolingen begynder et mere fyldestgørende projektarbejde at tage form. 

Når der er valgt et fælles emne, udarbejdes der en problemformulering, som godkendes af læreren og herefter går det selvstændige arbejde i gang. Eleverne laver en plan for deres arbejde, så tiden struktureres bedst muligt. I udskolingen begynder eleverne også at lave en rapport med deres undersøgelse. Rapporten indeholder deres problemformulering, undersøgelse, konklusion og kilder. 

8./9. klasse

De ældste elever har 14 dage til at udfærdige deres projekt. Igen vælges der et fælles overordnet emne, hvorefter eleverne vælger deres underemne, udarbejder en problemstilling, arbejdsplan, researcher, udfører undersøgelse, skriver rapport og planlægger fremlæggelse.
Her introduceres diskussion, metodeafsnit og perspektivering til rapporten.