Skip to main content

Værdigrundlag

Lev, Leg, Lær

Frihed til at være

De familiære rammer på skolen giver plads til individet og skaber rummelighed, nærvær og tætte relationer eleverne og lærerne imellem. Vi har stort fokus på gensidig respekt og sprogbrug og har derfor en kultur hvor mobning er et særsyn. Vi mener, at det er vigtigt at se eleverne som hele mennesker og vurdere dem som hele mennesker fagligt, socialt, menneskeligt, som individ og som en del af fællesskabet. 

Plads til kreativ udfoldelse

”Hvis du ikke er forberedt på at begå fejl, vil du aldrig komme på noget originalt.” Vores elever skal lære at formidle, præsentere og fortælle igennem; teater, musik, design og bevægelse. For at fordre kreativiteten har vi ikke afgangsprøver. I stedet for at børnene stræber efter en god karakter, skal de blive en god karakter.

Kortere dage med mere spændende undervisning

Vi tror på kvalitet i undervisningen frem for kvantitet. Derfor gør vi op med skolereformen fra 2013, og har valgt at have kortere dage til eleverne og mere forberedelsestid til lærerne. Dette giver mere spændende og motiverende undervisning, mere frihed til individet og i sidste ende et højere fagligt niveau og mere helstøbte mennesker. Motiverende undervisning kommer til udtryk gennem de praktisk/musiske fag samt legende og aktiv læring. Vores børn skal lære at lære.

Vores erfaring har vist at lektier oftest kan virke stærkt demotiverende og vi bestræber os derfor på, at give et minimum af hjemmearbejde frem til 8. klasse. Dog opfordres der kraftigt til at eleverne øver sig hjemme, sammen med forældrene i læsning, skrivning og andre faglige øvelser.

Små grupper

Med vores små grupper sikrer vi ro, overblik og plads til fordybelse. Samtidig har vi mere tid til den enkelte elevs behov og faglige niveau. Ved udgangen af hvert skoleår evalueres gruppernes sammensætning ud fra elevernes sociale og faglige ståsted og nye gruppesammensætninger kan dannes.

Stærk skole/hjem samarbejde

Det er et krav fra skolens side, at I som forældre engagerer jer i jeres barns skolegang.
Dette indebærer en generel interesse for jeres barns hverdag på skolen, hvor I;

  • Holder jer opdaterede via ugebrevene
  • Forbereder jeres barn på undervisningen – herunder læser/øver med barnet, hjælper barnet med at holde styr på tasken og penalhuset, og at digitale devices er fuldt opladede til brug i undervisningen.
  • Sørger for at jeres barn møder veludhvilede op, hver dag samt har en sund og nærende madpakke med.
  • Deltager på mindst en af vores to årlige arbejdsdage.
  • Møder op til forældremøder, skole/hjem samtaler og generalforsamlinger.
  • Bakker op om åbent hus, Miniby, teaterforestillinger, sommerfest m.m.
  • Støtter op om skolens holdninger/politikker vedr. mobning, digitale devices, sociale medier og skolens regler i det daglige.