Skip to main content

Bestyrelsen

Skibhus Friskole er børnenes, de ansattes og forældrenes skole – det er vores skole. I bestyrelsen tages forældrehatten af og der varetages opgaver på vegne af hele skolen. Bestyrelsen har den øverste myndighed og det overordnede ansvar for skolens ledelse og økonomi.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges ved den årlige generalforsamling. Skolekredsen vælger 5 medlemmer, mens forældrekredsen vælger 2 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter: én for skolekredsen og én for forældrekredsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen inklusive suppleanter har naturligvis tavshedspligt.

Forældrekreds og skolekreds

Forældrekredsen består af forældre til børn, der er indmeldt i skolen, mens skolekredsen består af forældrene og medlemmerne af skolens støttekreds.

Økonomi

En friskole får den største del af sine driftsmidler fra Staten, bestyrelsen er ansvarlig for at betingelserne for tilskuddet overholdes og at skolens økonomi er sund.

Tilsyn og evaluering

Undervisningen på Skibhus Friskole skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen tilsynsførende, der hvert år aflægger tilsynsrapport.

Den daglige ledelse

Bestyrelsen overdrager den daglige og pædagogiske ledelse til skolelederen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Bestyrelse 2022/2023

Niklas Meier Dinesen

Formand – Forældrekreds

Nick Søndergaard

Næstformand – Skolekreds

Nina Vinther Villadsen

Forældrerepræsentant – Skolekreds

Merethe Due Hansen

Medlem – Skolekreds

Michael Ørbæk Rasmussen

Suppleant – Skolekreds

Maria Fæster Lundby

Forældrerepræsentant – Skolekreds

Anders Vissing Jakobsen

Suppleant – Forældrekreds

Jesper Heibøl Olesen

Kassér – Forældrekreds