Skip to main content

Ledelsesberetning 2022

– af skoleleder Chris Hundstrup

Væsentligste aktiviteter

Skoleåret 21/22 startede turbulent. Tidligere års økonomiske pres, Covid-19, nedlukninger og langtidssygemeldinger var medårsag til en opsigelse fra vores SFO-leder og mangeårige kollega, den efterfølgende kædereaktion forårsagede en større omvæltning blandt skolens personale. Årsagerne var mange, men da stormen havde lagt sig og ansættelser var på plads, stod skolens medarbejdere stærkere og mere fagligt kompetent end nogensinde før. Skibhus Friskole kigger fremad og ser frem til de kommende projekter.

I skrivende stund er der 71 elever på skolen og det er inklusive de 8 nye elever i vores forårsSFO. Det vokseværk som skolen har oplevet, har gjort pladsen trang og derfor er et af de store projekter for foråret vores kælder, hvor to rum slås sammen med gangarealet for at skabe et brugbart læringsrum til musik, drama og bevægelse.

Der er masser af ideer til ombygning og forbedringer til skolen, men vi må tage et projekt ad gangen.

Årets økonomiske resultat

Skibhus Friskole kommer ud af regnskabsåret 2021 med et overskud på 182.082. Skolens ledelse og bestyrelse er tilfredse med det positive resultat.

Likviditeten ser fornuftig ud, dog forventes et underskud for 2022, grundet udgifter til vikarer og udgifter i forbindelse med afskedigelser/opsigelser i indeværende skoleår. 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er efter vores vurdering ingen usikkerhed om skolens fortsatte drift

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtruffet væsentlige hændelser efter regnskabsårets udløb.

Forventninger til det kommende år

Vi har en klar forventning om mere økonomisk stabilitet og med den nuværende stab kan det kun gå én vej for skolen. 

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud

Skolen har ingen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Vi modtager, i skrivende stund, ikke nogen bistand.